அமர்வுகள்

Caption Lines Here
Day 1
24 Sep 2016
Day 2
25 Sep 2016

அமர்வு 4 : மாணவர்களின் திறன் வளர்ச்சி 2 (புறப்பாடம்)

உலக அரங்கில், இந்த நூற்றாண்டில் விளையாட்டுத்துறையின் வளர்ச்சி அபரீதமானது. விளையாடடை பொழுது போக்கு அம்சமாகவும் ஆரோக்கிய வாழ்வின் காரணமாகவும் பார்க்கும்காலம் போய், அதனை மேல்நிலை கல்வியாகவும், ஆராய்ச்சிக்கும் அறிவியலுக்கும் உள்ளடங்கிய புலமாகவும், பொருளாதார சாதனமாகவும், பிரபலமாவதற்கு ஒரு மேடையாகவும் அமைந்து வருவதை...
Read More
முனை. ரெ. அண்ணாதுரை
திரு. சி. ம. இளந்தமிழ்