நிகழ்ச்சி நிரல் – Programs

Caption Lines Here
Day 1
23 Sep 2016
13:30 - 14:30

பதிவு

16:30 - 19:00

தேநீர் & ஓய்வு

19:00 - 20:00

இரவு உணவு

மாநாட்டுத் திறப்பு விழா

டத்தோ சிறி எஸ். கே. தேவமணி

சிறப்புரை : 21-ஆம் நூற்றாண்டில் தமிழ்க்கல்வி


Presentation 1 (PDF)

பேராசிரியர் முனைவர் டத்தோ என்.எஸ். இராஜேந்திரன்
Day 2
24 Sep 2016
10:00 - 10.30

தேநீர்

12:30 - 14:30

மதிய உணவு

Day 3
25 Sep 2016

பட்டறை 8 : பெற்றோர்-ஆசிரியர் சங்கப் பயிலரங்கம்

Topic 1: PIBG Constitution and Procedures Mr.R.Thanasegar Ramasamy (Advocate & Solicitor of High Court of Malaya) – Deputy Chairman of PIBG SJK(T) Tun Sambanthan. 1. PIBG Constitution related to PIBG comittee...
Read More
திரு. பெ. சின்னப்பர்
09:45 - 10:15

தேநீர்

மாநாட்டு நிறைவு விழா

மாண்புமிகு டத்தோ சிறி டிராஜா மாட்சீர் பின் காலிட்
12:30 - 14:00

மதிய உணவு & விடைபெறுதல்