பட்டறை 1 : குறைந்த மாணவருடைய பள்ளிகளும் பள்ளி இடமாற்றமும்

பட்டறை 1 : குறைந்த மாணவருடைய பள்ளிகளும் பள்ளி இடமாற்றமும்