பட்டறை 5 : வாரியச் செயலாளர் பயிலறங்கம்: பள்ளிக்காக வாரியங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்?

பட்டறை 5 : வாரியச் செயலாளர் பயிலறங்கம்: பள்ளிக்காக வாரியங்களை எவ்வாறு பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்?