திரு. க. உதயசூரியன்

தலைவர், மிட்லண்ட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி வாரியம்

திரு. க. உதயசூரியன்

தலைவர், மிட்லண்ட்ஸ் தமிழ்ப்பள்ளி வாரியம்

Biography

All session by திரு. க. உதயசூரியன்

பட்டறை 2 : பள்ளி மேம்பாட்டு நிதி திரட்டுதலும் வெற்றி தரும் அணுகுமுறைகள்

14:31 - 16:30
BILIK 418