திரு. க. ராஜமாணிக்கம்

பினாங்கு மாநில தமிழ்ப்பள்ளி வாரிய ஒருங்கிணைப்பாளர்

திரு. க. ராஜமாணிக்கம்

பினாங்கு மாநில தமிழ்ப்பள்ளி வாரிய ஒருங்கிணைப்பாளர்

Biography

All session by திரு. க. ராஜமாணிக்கம்

பட்டறை 2 : பள்ளி மேம்பாட்டு நிதி திரட்டுதலும் வெற்றி தரும் அணுகுமுறைகள்

14:31 - 16:30
BILIK 418