திரு. சி. ம. இளந்தமிழ்

தலைவர், மலேசிய உத்தமம்

திரு. சி. ம. இளந்தமிழ்

தலைவர், மலேசிய உத்தமம்
elantamil@gmail.com

Biography

  1. Name : C.M.Elanttamil
  2. Work :
  • 2.1 Now         : Lecturer (Faculty of Language and Linguistic UM)
  • 2.2 Before     : ICT Advisor
  1. Special : Chairman, Malaysia Chapter, International Forum for Information Technology in Tamil INFITT
  1. Interest : Tamil Education, Tamil Computing
  2. Education : B.A (U.M), M.A (U.M), M.I.T (UM)

All session by திரு. சி. ம. இளந்தமிழ்