திரு. கணேசுவரன் சின்னக்காளை

உதவித் தலைவர், தமிழ் அறவாரியம்

திரு. கணேசுவரன் சின்னக்காளை

உதவித் தலைவர், தமிழ் அறவாரியம்

Biography

Working background:

Working with a leading Telecommunication company for the last 25 years and currently is as Senior Manager

Community work :

Serves as the Vice President of Tamil Foundation and is also the LPS Project Director. Has been active tamil foundation volunteer since 2005.

Academic Qualification:

Bachelor of Electrical Engineering (Hons) ) (UTM)

Master in Information Technology (UKM)

Master Certificate in Project Management ( George Washington University)

All session by திரு. கணேசுவரன் சின்னக்காளை