திரு. பெ. சின்னப்பர்

தலைவர், நீலாய் தமிழ்ப்பள்ளி பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம்

திரு. பெ. சின்னப்பர்

தலைவர், நீலாய் தமிழ்ப்பள்ளி பெற்றோர் ஆசிரியர் சங்கம்

Biography

Mr. Sinnapar Perumal is a Consultant and Trainer who works in the human capital development space, focusing on Strategic Planning. His company is a ‘smart partner’ with UTM’s Razak School of Engineering and Advanced Technology and UTMSPACE. He is proud of the fact that he has played a vital role in the lives of many working adults, particularly middle managers, in various industries through his Work-Based Learning programme. He does consultation and provides specialised training to top management both within and outside Malaysia. In addition to his professional work, Sinnappar has over 15 years of experience volunteering with various community organisations. From 1998 to 2004 he was a CHILD volunteer, and between 2004 and 2009, he conducted volunteer career guidance seminars for SPM students. At present, he serves in the PIBG of SJKT Nilai as it’s Yang Di-Pertua, and as a Committee Member of Malaysian Association of Indian University Graduates. Education: B.A. (Hons.) and Dip. Ed. from Malaya University.

All session by திரு. பெ. சின்னப்பர்