மாண்புமிகு டத்தோ ப. கமலநாதன்

துணையமைச்சர், மலேசியக் கல்வியமைச்சு

மாண்புமிகு டத்தோ ப. கமலநாதன்

துணையமைச்சர், மலேசியக் கல்வியமைச்சு

Biography

YB Kamalanathan Panchanathan is the Member of Parliament of Malaysia for the seat of Hulu Selangor and the Deputy Minister of Education II. He was first elected to the Parliament in 2010. Prior to that, YB Kamanathan served as a Public Relations Manager at Serba Wangi Sdn. Bhd., a subsidiary of Padiberas Nasional Berhad. He has close to 20 years of experience in the field of public relations. He is also a Member of the Central Working Committee of Malaysian Indian Congress, and of the Special Implementation Task Force (SITF) for the Indian Community. Between 2003 and 2008, YB P. Kamalanathan served as the organising chairman of National Pongal Festival. Education: Bachelor of Mass Communication from Edith Cowan University.

All session by மாண்புமிகு டத்தோ ப. கமலநாதன்